Obchodní podmínky

společnosti

lavvu instruments s.r.o.

IČO: 08767335

se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 324910

(dále jen „Prodávající“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Prodávajícího jakožto provozovatele internetového obchodu dostupného na adrese www.lavvuinstruments.com (dále jen „E-shop“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a třetích stran – kupujících (dále jen „Kupující“) vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupních smluv s Prodávajícím (dále jen „Smlouva“) prostřednictvím E-shopu, a dále užívání
E-shopu ze strany návštěvníků.

1.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě; taková ujednání mají před Obchodními podmínkami přednost.

1.3. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy je Kupujícím osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“). Pro účely těchto Obchodních podmínek je Podnikatelem mj. každý Kupující, který při uzavírání Smlouvy uvede své identifikační číslo.

1.4. Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně zejména Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

E-SHOP, REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. E-shop je Prodávajícím provozován na adrese www.lavvuinstruments.com.

2.2. Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl E-shop dostupný a funkční. Kupující však bere na vědomí, že E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob.

2.3. Kupující může E-shop užívat a uzavírat Smlouvy i bez nutnosti registrace. Pro usnadnění užívání E-shopu a uzavírání Smluv, a pokud to E-shop umožňuje, se Kupující může dobrovolně do E-shopu registrovat a založit si uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“).

2.4. Fyzická osoba se může samostatně se registrovat a založit si Uživatelský účet, pokud v den registrace dosáhla 18 let a je plně svéprávná. Fyzická osoba provádějící registraci za právnickou osobu registrací potvrzuje, že je starší 18 let, plně svéprávná a oprávněná takto jednat za danou právnickou osobu. Registraci může Kupující provést vyplněním příslušného elektronického formuláře v E-shopu a jeho odesláním Prodávajícímu. Do registračního formuláře musí Kupující uvést správně a úplně všechny údaje označené jako povinné. Údaje odeslané v registračním formuláři považuje Prodávající za správné a úplné. Odesláním registračního formuláře je registrace dokončena, a dochází k uzavření smlouvy o registraci a zřízení uživatelského účtu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Na základě registrace je automaticky vytvořen Uživatelský účet.

2.5. Údaje uvedené v Uživatelském účtu považuje Prodávající za správné a pravdivé; při jakékoliv jejich změně je Kupující povinen je bez zbytečného odkladu aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Kupující uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Uživatelského účtu dle tohoto odstavce.

2.6. Pro přístup do Uživatelského účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Kupující uvedl při registraci. Kupující je povinen své přihlašovací údaje chránit a zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům nebo Uživatelskému účtu. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Kupující co nejdříve své přístupové údaje změnit. Prodávající neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Uživatelský účet v důsledku nedodržení povinností Kupujícího vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

2.7. Kupující je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit. To nemá vliv na případné již uzavřené Smlouvy.

2.8. Prodávající může Kupujícímu zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prezentace zboží na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. E-shop obsahuje informace o zboží včetně ceny a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu.

3.3. Pro objednání zboží může Kupující využít objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)     objednávaném zboží,

b)     požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

c)     doručovací a fakturační adresu,

d)     způsobu úhrady kupní ceny zboží

(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem Prodávajícího a že s nimi souhlasí. Po odeslání Objednávky již Kupující nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu e-mailem na adresu Kupujícího uvedenou Objednávce, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.

3.5. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací) zaslaného Prodávajícím na e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce.

3.6. Prodávající není povinen Objednávku akceptovat (zejména v případě, že zboží není dostupné nebo v případě, že zboží bylo v důsledku technické chyby E-shopu nabízeno za zjevně chybně uvedených podmínek (typicky v případech zjevně chybně uvedené ceny, vč. chybného přepočtu ceny z jedné měny do druhé, kdy uvedená cena není přiměřená hodnotě zboží apod.). Prodávající Kupujícího vyrozumí o odmítnutí akceptace Objednávky e-mailem.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Kupující – Podnikatel může objednávku zboží učinit a Smlouvu uzavřít vedle toho i na základě písemné objednávky, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Písemná objednávka je účinná doručením Kupujícímu (e-mailem nebo na doručovací adresu uvedenou níže v těchto Obchodních podmínkách). Objednávka je neodvolatelná. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a dále že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího. Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky Kupujícímu. Potvrzení objednávky se změnami, byť nepodstatnými, není akceptací objednávky; takové potvrzení objednávky se změnami se bude považovat za nový návrh objednávky s tím, že k uzavření Smlouvy dojde okamžikem oboustranného potvrzení souhlasu s takto upraveným zněním objednávky. Prodávající si vyhrazuje jednání o objednávce kdykoliv přerušit nebo ukončit, ustanovení § 1729 Občanského zákoníku se nepoužije. Ostatní ustanovení tohoto odstavce se použijí na písemnou objednávku zboží přiměřeně.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy Kupující uhradí Prodávajícímu jedním z následujících způsobů: 

a)    bezhotovostně předem prostřednictvím platební brány provozované společností Stripe, Inc., 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States, 

b)     bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího na základě faktury zaslané e-mailem s potvrzením Objednávky;

c)      hotově při osobním vyzvednutí produktu.

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.4. Není-li cena zboží placena předem (prostřednictvím platební brány před uzavřením Smlouvy), je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře vystavené Prodávajícím.

4.5. Není-li uvedeno jinak, jsou platby za zboží prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Kupujícího.

4.6. Po zaplacení ceny zboží vystaví Prodávající Kupujícímu fakturu (daňový doklad) v elektronické podobě. Kupující souhlasí  s vystavením faktury (daňového dokladu) v elektronické podobě. Fakturu (daňový doklad), která bude obsahovat náležitosti uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zašle Prodávající Kupujícímu uvedenou emailovou adresu.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží a jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží na E-shopu. Prodávající neodesílá zboží Kupujícímu dříve než před přijetím platby.

5.2. V případě, že Prodávající není schopen z různých důvodů dobu dodání uvedenou na E-shopu dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného zboží.

5.3. Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce podle možností nabízených Prodávajícím v danou chvíli v E-shopu.

5.4. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu, který je Spotřebitelem, až jakmile zboží Spotřebiteli předá dopravce.

5.7. V případě, že si Kupující zboží osobně vyzvedne u Prodávajícího, Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Kupujícímu umožní nakládat se zbožím.

5.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje Reklamační řád Prodávajícího, případně mohou být upraveny ve zvláštních dodacích podmínkách Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od Smlouvy Kupujícím, který je Spotřebitelem:

a)     Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující však toto právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemá v následujících případech:

  1. pokud je předmětem Smlouvy dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

  2. od Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal,

  3. od Smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

  4. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, byl se souhlasem Spotřebitele dodán před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy a Prodávající sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě Spotřebitel nemá právo od Smlouvy odstoupit.

b)     Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který tvoří Přílohu č. 2 těchto Obchodních podmínek. Oznámení o odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či na e-mail: lavvu@lavvuinstruments.com.

c)     V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Vrácení zboží formou dobírky nebude Prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

d)      Odstoupí-li Kupující platně od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

e)      Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem případného poškození nebo opotřebení vráceného zboží. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

f)     Kupující, který je Spotřebitelem, může od Smlouvy dále odstoupit v případech stanovených v Reklamačním řádu Prodávajícího.

6.2. Odstoupení od Smlouvy Kupujícím, který je Podnikatelem:

a)     Kupující, který je Podnikatelem, může od Smlouvy odstoupit pouze v následujících případech:

  1. v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího, za předpokladu, že Kupující o tomto Prodávajícího písemně vyrozuměl a poskytl mu přiměřenou lhůtu, ne kratší než 10 (deset) pracovních dnů, ke zjednání nápravy, nebo

  2. v případech stanovených v Reklamačním řádu Prodávajícího.

b)      Ustanovení odst. 6.1 b) až 6.1 f) těchto Obchodních podmínek upravující postup při odstoupení od Smlouvy se použijí na Podnikatele obdobně.

c)   Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího – Podnikatele jsou vyloučeny.

6.3. Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím:

a)     Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů od jejího uzavření, pokud došlo vlivem technické chyby E-shopu k chybnému zobrazení nabídky zboží a v návaznosti na to k uzavření Smlouvy za podmínek, za kterých ji Prodávající zjevně nezamýšlel uzavřít – typicky v případech, kdy se na E-shopu v důsledku zobrazuje kupní cena zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě zboží, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo slevovou akci, dále pokud se jedná o chybný přepočet ceny zboží do jiné měny, nebo v případě jiných chyb v nabídce zboží na E-shopu. V takovém případě Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí e-mailem. Smlouva zaniká okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou Kupujícím zaplacenou cenu zboží.

b)     Další zákonné možnosti ukončení Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího tímto nejsou dotčeny.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího plynoucí z vadného plnění jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný zde .

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně nepřevezme-li Kupující zboží, ačkoli mu Prodávající umožnil s ním nakládat.

8.2. Prodávající nenese odpovědnost za užívání zboží způsobem, který neodpovídá účelovému určení zboží, nebo které je v rozporu s instrukcemi k použití daného zboží poskytnutými Prodávajícím. Prodávají též neodpovídá za případnou škodu nebo vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem.

8.3. V případě, že Prodávající není schopen plnit řádně a včas Smlouvu z důvodu zásahu vyšší moci (jakožto mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího), bude o tom Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Veškeré lhůty k plnění Prodávajícího se prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší moci trvá. Ustanovení § 2913 Občanského zákoníku tímto není dotčeno.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů komunikačních služeb.

8.6. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Přístup k archivované Smlouvě má výlučně Prodávající, případně jeho obchodní partneři. Kupujícímu je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek, příp. může k uzavřeným Smlouvám přistupovat skrze Uživatelský účet na E-shopu.

UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K E-SHOPU

9.1. E-shop, včetně jeho obsahu a software zajišťujícího jeho chod, je chráněn právy duševního vlastnictví, především jako autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění. Kupující je E-shop a díla v něm obsažená užívat výhradně po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání E-shopu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. k uskutečňování nákupů, prohlížení zboží, registraci a užívání Uživatelského účtu). Kupující není oprávněn E-shop ani jeho obsah užít zejm. k vlastním komerčním účelům. Kupující není oprávněn poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám, nebo postoupit licenci na třetí osobu. Kupující nesmí do E-shopu ani jeho obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jej, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného. Toto obdobně platí i pro jiné zákonem chráněné nehmotné statky zpřístupněné Kupujícímu v rámci E-shopu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího nebo osob jednajících za Kupujícího v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který je dostupný zde .

10.2. Kupující prohlašuje, že vůči fyzickým osobám uvedeným ve Smlouvě splnil informační povinnosti dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ohledně předání osobních údajů takové osoby Prodávajícímu a v tomto ohledu již Prodávající, jakožto samostatný správce, nemusí příslušné fyzické osoby dále informovat.

ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

11.1. V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

12.1. Všechna oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se vztahují ke Smlouvě a těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím e-mailu Prodávajícího lavvu@lavvuinstruments.com a e-mailu Kupujícího uvedeného v Objednávce či Uživatelském účtu.

12.2. Kupující a Prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat (tj. aktualizují své údaje v E-shopu) nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. K řešení veškerých případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím budou příslušné věcně a místně příslušné soudy České republiky, ledaže příslušnost soudu nelze sjednat odlišně od zákona nebo jiného právního předpisu.

13.2. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

13.3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webové stránce a informace o tomto doplnění a/či změně bude Kupujícímu, který má Uživatelský účet, také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. V případě, že Kupující s novými Obchodními podmínkami nesouhlasí, může kdykoli ukončit užívání Uživatelského účtu a E-shopu. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek (tj. zejm. již uzavřené Smlouvy).

13.5. Prodávající je oprávněn uvádět poskytování plnění Kupujícímu dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci. 

13.6. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

13.7. Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Prodávajícím bez písemného souhlasu Prodávajícího.

13.8. Obě Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

13.9. Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy.

13.10. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky s vyloučením dopadu Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

13.11. Veškeré spory vyplývající z těchto Obchodních podmínek, včetně sporů ze vztahů s Obchodními podmínkami souvisejících, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami nebo nejsou vyřešeny v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, budou rozhodovány soudy České republiky.

13.12. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2020.

 

PŘÍLOHY OBCHODNÍCH PODMÍNEK:

Příloha č. 1 – Vzor Objednávky – dostupný zde.

Příloha č. 2 – Formulář odstoupení od Smlouvy pro spotřebitele – dostupný zde.