Zpracování osobních údajů společnosti lavvu instruments s.r.o.

Vážení zákazníci,

jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných společností lavvu instruments s.r.o., IČO: 08767335, se sídlemKaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324910 (dále jen „Prodávající“), coby správcem osobních údajů, v souvislosti s provozem e-shopu Provozovatele na webové stránce www.lavvuinstruments.com (dále jen „E-shop“) a uzavíráním kupních smluv s Prodávajícím prostřednictvím E-shopu (dále jen „Kupní smlouva“).

S jakýmikoli otázkami nebo žádostmi týkajícími se ochrany soukromí a Vašich práv se na nás můžete kdykoli obrátit na e-mailu: support@lavvuinstruments.com.

1.      Jaké osobní údaje, za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme?

1.1.      Uzavření plnění smlouvy se zákazníky

Osobní údaje v první řadě zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít a následně plnit Kupní smlouvu. K tomu potřebujeme následující údaje:

·       identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, příp. IČO), případně jméno a příjmení osoby jednající v zastoupení kupujícího,

·       kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefonní číslo, doručovací a fakturační adresa), případně kontaktní údaje osoby jednající v zastoupení kupujícího,

·       v závislosti na volbu způsobu platby za Vámi objednané zboží též číslo bankovního účtu a jiné platební údaje,

·       informace z komunikace s Vámi, informace o uzavření plnění Kupní smlouvy.

Pokud si na E-shopu založíte uživatelský účet, uzavíráte s námi smlouvu o zřízení a vedené uživatelského účtu. Výše uvedené údaje pak zpracováváme i pro účely uzavření a plnění této smlouvy, tedy abychom Vám mohli uživatelský účet zřídit a dále vést. V rámci uživatelského účtu nad rámec výše uvedeného zpracováváme Vaše přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).

Právním důvodem zpracování výše uvedených údajů je sjednání a plnění smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem. Bez těchto údajů bohužel nemůžeme smlouvu se zákazníkem uzavřít a plnit.

1.2.      Ochrana oprávněných zájmů

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana našich oprávněných zájmů. Vždy však důsledně posuzujeme a dbáme, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.

V případě uzavírání smlouvy se zákazníkem elektronickými prostředky uchováváme data nezbytná k identifikaci zákazníka coby smluvní strany, abychom měli k dispozici časové razítko jako důkaz o uzavření smlouvy a o souhlasu s našimi obchodními podmínkami v konkrétním znění.

Dále osobní údaje zpracováváme pro účely ochrany našeho oprávněného zájmu, kterým je zajištění možnosti naší obrany v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy (typicky ČOI apod.). Údaje zpracováváme, abychom byli schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi a právními předpisy.

V rámci ochrany našich oprávněných zájmů zpracováváme i data návštěvníků E-shopu pro účely analýzy jeho užívání a jeho dalšího zlepšování. Pro tyto účely sbíráme a dále zpracováváme data jako je IP adresa, datum a čas přístupu na E-shop, využívání jeho funkcí, historie přihlašování, informace o internetovém prohlížeči, používané zařízení či nastavení jazyka.

1.3.      Plnění právních povinností

Často musíme osobní údaje zpracovávat, neboť je to nezbytné k plnění našich povinností, které nám ukládá právní předpis. Typicky zpracováváme osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s naší povinností vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností, případně pak pro plnění povinností uložených zákonem o archivnictví.

1.4.      Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

Našim zákazníkům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, nebo osobám, které se samy přihlásily k odběru našich newsletterů a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail a/nebo telefon, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích.

V případě, že od nás nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma odhlásit. Možnost tak učinit je vždy uvedena v každém takovém zaslaném newsletteru.

V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na e-mailu uvedeném výše.

1.5.      Cílení reklamy (profilování)

Za účelem cílení reklamy a zasílání obsahově relevantních obchodních sdělení může docházet k profilování zákazníků na základě údajů o užívání E-shopu a předchozích nákupech. Takové zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zájem na poskytování relevantního obsahu a nabídek našim zákazníkům.

Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali, můžete kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného výše. Pokud tak učiníte, nebudeme dále Vaše osobní údaje k účelům cílení reklamy a obsahu zpracovávat.

2.      Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat. Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci E-shopu.

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme následující zpracovatele:

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, není-li výše uvedeno jinak.

Osobní údaje mohou být předány též našim obchodním partnerům, kteří vystupují vzhledem k Vašim osobním údajům coby samostatní správci osobních údajů. Jedná se zejména o provozovatele platební brány, jejímž prostřednictvím jsou v E.shopu umožněny platby online, kterým je společnost Stripe, Inc., 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States, nebo spolupracující dopravci využívaní k doručování zboží.

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

3.      Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně v rámci systému zajišťujícího chod E-shopu nebo systémy jednotlivých zpracovatelů, jak jsou uvedeni výše.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na Vás soukromý a osobní život.

4.      Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

4.1.      Smlouva se zákazníkem

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem zpracováváme po dobu trvání dané smlouvy.

I poté můžeme osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

4.2.      Oprávněné zájmy

Osobní údaje i po ukončení smlouvy se zákazníkem zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (tj. obrana před případnými nároky zákazníků nebo třetích stran, a to i před soudem) po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, které mohou být v České republice trvat až po dobu 15 let od vzniku relevantní události. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o plnění smluv s Vámi. Typicky je tato doba 5 let od ukončení smlouvy.

Informace o užívání E-shopu pro účely analýzy jeho užívání a jeho zlepšování zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů po dobu [2 let].

4.3.      Právní povinnosti

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

4.4.      Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Možnost odhlášení je uvedena v rámci každého zaslaného sdělení a je zdarma. Odhlásit se lze kdykoli i prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného výše.

Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.

5.      Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

·       účelu zpracování osobních údajů,

·       osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

·       povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

·       příjemci, případně kategoriích příjemců,

·       plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

·       veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

·       požádat nás o vysvětlení,

·       požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

·       požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

·       podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

·       vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6.      Jak Vaše osobní údaje chráníme

K zabezpečení údajů slouží mimo jiné následující prostředky zabezpečení: antivirové ochrany, firewally, šifrování, ochrana přístupovými hesly, autorizačními údaji, prostředky fyzické ochrany (střežené objekty, uzamykatelné prostory), přijetí, aplikace a vynucování interních předpisů k ochraně osobních údajů, a další.